Close

Samenwerkingsovereenkomst NWBA en PTM/RAI

Tijdens het NWBA congres op 11 december jl. is er een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van succesvolle grootschalige introductie van het gebruik van waterstof en brandstofcellen in voertuigen is getekend door de NWBA, de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie en PTM/RAI, het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit, onderdeel van de RAI.

Beide organisaties hebben het volgende verklaard:

De inzet van waterstof en brandstofcellen is essentieel om de luchtkwaliteit én de ambities om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te brengen te verwezenlijken. Om de benodigde inzet van deze technologieën in met name het wegverkeer te bewerkstelligen, zal ingezet moeten worden op stimulering van

 1. de met CO2 gereduceerde productie van waterstof,
 2. de aanleg van de benodigde infrastructuur voor grootschalige gebruik en op
 3. de beschikbaarheid van voldoende voertuigen die deze technologieën gebruiken.

Inzet op alle drie deze onderdelen van de waterstofketen is essentieel om tot succes te komen.

Zo willen de NWBA en PTM/RAI zich inzetten voor:

 1. Een stabiel en vruchtbaar ‘waterstofklimaat’- heldere afspraken en een betrouwbaar, langjarig overheidsbeleid zijn hier een cruciaal onderdeel van
 2. De gelegenheid een levensvatbare business case neer te kunnen zetten – onevenredige externe effecten die leiden tot hoge waterstofprijzen dienen zo veel als mogelijk geneutraliseerd te worden
 3. Stimulering van projecten gericht op de brede introductie van waterstof en brandstofcellen, waar mogelijk door initiatief tot of actieve deelname hier aan van genoemde partijen
 4. Een actieve rol en samenwerking van NWBA en PTM bij het vorm geven aan de waterstofambities binnen het actieplan voortkomend uit de ‘Duurzame brandstofvisie met LEF’
 5. Heldere communicatie richting potentiele gebruikers, consumenten, beleidsmakers en media over de technologie, de kansen die deze biedt en de uitdagingen waarvoor deze staat
 6. Duidelijke informatievoorziening wanneer het gaat om de scholing van personeel dat met de genoemde technologie moet werken
 7. Steekhoudende, kwalitatief hoogwaardige regelgeving en vergunningverlening op het gebied van de genoemde technologie
 8. Een constructieve dialoog tussen de verschillende onderdelen van de waterstofketen zodat activiteiten en inspanningen op elkaar aansluiten
 9. Het verwerven en effectief inzetten van middelen voor diverse waterstof- en brandstofcelprojecten
 10. De actieve ondersteuning van H2 Mobility Nederland om zo, samen met de geschikte partners, ambities op het gebied van waterstof te verwezenlijken
 11. Het coördineren van vraag en aanbod tussen aantallen beschikbare auto’s en aan te leggen tankstations, zodat zowel tankinfrastructuur als de rondrijdende auto’s optimaal en efficiënt benut kunnen worden

Beide voorzitters hebben op het NWBA congres in Utrecht op 11 december jl. de overeenkomst getekend.