Close

Deerns Nederland

Over Deerns Nederland

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in ad­vies, ont­werp en uit­voe­rings­be­ge­lei­ding op het vlak van in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca, ener­gie­voor­zie­ning en duur­zaam­heid. On­ze ex­per­ti­ses dra­gen bij aan duur­za­me, in­tel­li­gen­te en toe­komst­be­sten­di­ge ge­bou­wen die doen waar­voor ze be­doeld zijn.

On­ze ex­perts ken­nen de uit­da­gin­gen waar on­ze op­dracht­ge­vers mee te ma­ken heb­ben. In de mark­ten waar­in we ac­tief zijn, met na­me clean tech­no­lo­gy, da­ta­cen­ters, ge­zond­heids­zorg, lucht­ha­vens en vast­goed, we­ten we wat er speelt én wat er no­dig is om tot een suc­ces­vol­le op­los­sing te ko­men. We zijn in staat snel tot een pas­send ad­vies en ont­werp te ko­men, kun­nen bouw­be­ge­lei­ding van in­stal­la­ties ver­zor­gen en le­ve­ren na­zorg. Zo­dat er uit­ein­de­lijk ge­bou­wen ont­staan die wer­ken voor men­sen.

Actief in de volgende thema’s:

  • Advies (Techniek/Beleid/Subsidies/Vergunningen)
  • Project Management
  • Techniek: Productie (Elektrolyse/etc.)
  • Techniek: Distributie (Leidingwerk/Appendages/Tankstation/etc.)
  • Techniek: Opslag (Fles/Tank/Trailer/etc.)
  • Techniek: Gebruik (Brandstofcel/Industrie/Mobiliteit/etc.)
  • Techniek: O&M (Onderhoud/Beheer/Meten)

Contact

Naam Bedrijf: Deerns Nederland
Bedrijfswebsite: www.deerns.nl
Adres: Anna van Buerenplein 21F, 2595 DA Den Haag
Tel. bedrijf: +31 (0)88 3740000
E-mailadres bedrijf: contact@deerns.com
Naam contactpersoon: Richard Striekwold
Functie contactpersoon: Senior Expert
Tel. contactpersoon: +31 (0)6 5103 3137
E-mailadres contactpersoon: richard.striekwold@deerns.com